Nyheder

 

Forenings Vedtægter

   
   

Bjergby Mygdal Idrætsforening.

§ 1

Foreningens navn er Bjergby-Mygdal idrætsforening.

Foreningen er en sammenslutning af Bjergby Idrætsforening og Ungdomsforeningen.

§ 2

Foreningens formål er at fremme det frie idræts- og ungdomsarbejde.

§ 3

Som medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når den skønner det påkrævet.

§ 4

Medlemskontingentet for den kommende sommer- og vintersæson fastsættes i februar måned af bestyrelsen efter indstilling fra de enkelte afdelinger.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst en tredjedel af medlemmerne over 14 år fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.
Ved låneoptagelse og større investeringer skal der afholdes ekstraord8inær generalforsamling, såfremt det ikke er på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Aktiver medlemmer over 14 år har stemmeret, men er ikke valgbare før det fyldte 16. år.

Er medlemmet ikke over 14 år overgår stemmeretten til barnets forældre, der derved er valgbar.

Leder og træner regnes som aktive medlemmer.

Regnskabet følger kalenderåret, og det reviderede regnskab fremlægges generalforsamlingen til godkendelse.

Dagsorden:

1. 1. Valg af dirigent,

2. 2. Formandens beregning,

3. 3. Afdelingernes beretning med regnskab

4. 4. Kassereren fremlægger det samlede regnskab,

5. 5. Indkomne forslag,

6. 6. Valg af :
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær
e. Menigt medlem
f. Afdelingsformænd
g. 2 suppleanter,
h. Revisorer.

7. 7. Evt.

§ 6

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse af nogen art for foreningens forpligtelser.

§ 7
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen - ordinær eller ekstraordinær - skal indsendes skriftligt til formanden mindst 8 dage før - vedtægtsændringer dog 10 dage før. Ved vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 8

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, menigt medlem samt afdelingsformænd. Formanden og menigt medlem vælges i lige årstal. Næstformand, kassereren og sekretæren vælges i ulige årstal

Afdelingsformænd vælges hvert år.

Suppleanter vælges hvert år,

Revisorer vælges for 2 år. Første gang den ene dog kun for 1 år. Derefter går det så på skift. Alle valg sker skriftligt.

§ 9

Bestyrelsens arbejde ledes af formanden efter en af bestyrelsen godkendt forretningsorden.

De respektive afdelingers medlemmer vælger et udvalg, der leder afdelingens aktiviteter. Disse udvalg skal i alt bestå af mellem 3-5 medlemmer, ekskl. Formanden. Formanden fastsætter antallet af udvalgsmedlemmer.
Valg til udvalget skal finde sted senest 4 uger efter idrætsgrenens sæsonstart. Formanden tiltræder efter aftale med det eksisterende udvalg, dog senest ved idrætsgrenens sæsonstart. Udvalget vælges for et år ad gangen. Foreningen tegner sig således:

I sager vedrørende hele foreningen tegnes denne af hovedbestyrelsen og afdelingsformanden i foreningen.

Der kan dog i forbindelse med en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlings behandling af en sag gives særlig bemyndigelse vedrørende hve, der tegner foreningen i den pågældende sag.

Den til enhver tid siddende kasserer meddeles fuldmagt til at disponere på foreningens bank- og girokonto. Endvidere kan formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem disponere på foreningens bank- og girokonto.

§ 10

Ved forfald supplerer bestyrelsen sig således:

1. a. Formanden: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

2. b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Den valgte suppleant indtræder.

3. c. Afdelingsformændene: Den pågældende afdeling vælger ny formand, der så¨indtræder i bestyrelsen.

§ 11

Foreningen tilslutter sig de for dens arbejde nødvendige organisationer, som er med til at varetage dens interesse og er derved underkastet dusse love.

§ 12

Foreningen kan opløses, når mindst 4/5 af de fremmødte stemmer derfor på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Ved evt. opløsning overlades foreningens midler til amtssammenslutningen til opbevaring i indtil 10 år, derefter tilfalder de amtssammenslutningen.

§ 13

Foreningens underskrevne protokoller bliver opbevaret på Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2012.

 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer