Nyheder

Foreningsvedtægter

Bjergby-Mygdal Idrætsforening


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bjergby-Mygdal Idrætsforening.  

Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.


§ 2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræts- og andre aktiviteter.

Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter.

Foreningen varetager disse på et almennyttigt grundlag.


§ 3 Tilhørsforhold og andre organisationer

Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland under DGI, og er underlagt dennes organisationers regler og bestemmelser.

Bestyrelsen kan i øvrigt tilslutte foreningen et eller flere specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller andre organisationer, som er nødvendige for at kunne udøve de idræts- og andre aktiviteter, der udbydes i foreningen.


§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent.

Bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og instruktører regnes som aktive medlemmer.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud, samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til aktiviteter, men har alle øvrige medlemsrettigheder.

For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.

Stk. 4: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 5: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra bestyrelsen har oprettet det, og medlemmet har betalt kontingent.

Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der ligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag.

Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.  

Stk. 6: Udmelding sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.


§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af de enkelte afdelinger. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive medlemmer og kontingent for passive medlemmer.

Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2: Afdelingerne opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, kan vedkommende udelukkes af foreningen.

Før udelukkelse skal medlemmet have modtaget mindst én skriftlig påmindelse med angivelse af en frist for betaling.  

Stk. 4: Ved udmeldelse eller udelukkelse refunderes indbetalt kontingent ikke.


§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk.1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode på op til seks måneder, eller kan ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. Hvis den ekskludere ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens beslutning om eksklusion gælder, selv om den er krævet indbragt for generalforsamlingen, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.


§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside, evt. på sociale medier, og ved opslag i foreningens faciliteter. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted, samt oplysning om at forslag fra medlemmer skal være fremme ved bestyrelsen skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag på generalforsamlingen. Disse forslag skal dog være udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Stk. 4: Adgang til generalforsamling har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder og ikke er kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder – dog har intet medlem mere end én stemme.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning se § 13 og § 14. Ved personvalg er den valgt, som opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af person, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger.

Stk. 9.5: Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der bliver skriftlig protokol over generalforsamlingens beslutninger. Denne skal efterfølgende underskrives af bestyrelse og dirigent.


§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Afdelingernes beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af det samlede reviderede regnskab for det forløbne år

5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år

6. Behandling af bestyrelsens forslag og indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.


§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende aktiviteter eller enkeltstående opgaver. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Stk. 2: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt afdelingsformænd. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og foretager nødvendig fordeling af opgaverne. Hver valgte person kan kun bestride én post i bestyrelsen. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. Første år med nye vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmer udover afdelingsformænd ligeligt for hhv. et eller to år. Herefter er disse medlemmer på valg hvert andet år. Suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: De respektive afdelingers medlemmer vælger et udvalg, der leder afdelingens aktiviteter. Afdelingsformænd fastsætter antallet af afdelingsudvalgsmedlemmer. Afdelingsudvalget vælges, ekskl. formand, for et år ad gangen i de enkelte afdelinger inden den ordinære generalforsamling.


§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er et udtryk for rimelige dispositioner.


§ 12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen, ligesom lånoptagelse på mere end 20.000, - kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

Stk. 4: Ved udbetalinger over 5.000, - kr. fra foreningens konti skal transaktionen bekræftes af formand eller afdelingsformand inden udbetaling.


§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af en fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.


§ 14 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være mindst seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal der træffes beslutning om, hvilke almennyttige forhold foreningens formue skal anvendes til i Bjergby, Mygdal og omegn. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.


§ 15 Foreningens materialer

Foreningens materialer opbevares i foreningen.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2023

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer